ประวัติวัดไตรภูมิ

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนบุรี ตำบล โนนบุรี อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

..........................................

วัดไตรภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโนนบุรี ถนนหลักเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๘ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ อำเภอสหัสขันธ์ อยู่ในบริเวณสร้างเขื่อนลำปาว จึงย้ายวัดไตรภูมิมาตั้งในที่เชิงเขาภูสิงห์ด้านทิศใต้จนถึงปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕  มีพระแก้ว เป็นเจ้าอาวาสเป็นคนแรก (๒๔๓๐-๒๔๔๔)ปัจจุบันมีพระมหานำพล  ทิตฺตวฑฺฒโน (ธาดาพรหมสถิต) เจ้าคณะตำบลภูสิงห์ เป็นเจ้าอาวาส  (๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน) วัดไตรภูมิมีความสำคัญหลายประการคือ  ๑ เป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะตำบลภูสิงห์ ๒ เป็นสำนักศาสนศึกษาบาลี ๓ เป็นสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (แห่งที่ ๕)  ๔ เป็นศูนย์อบรมประชาชนประจำตำบลภูสิงห์ (อปต.) ๕ เ ป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ , มีปูชนียสถานที่สำคัญคือ อุโบสถทรงไทยประยุกต์ผสมผสานกับศิลปะแบบไทยอีสานซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปหินทรายโบราณ ปางมารวิชัย มีอายุหลายร้อยปี

วัดไตรภูมิได้จัดให้มีสถานที่สำหรับเป็นที่พักสงฆ์และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั่วไปซึ่งมีนามว่า “สถานพุทธาวาส ตั้งอยู่บนไหล่เขาภูสิงห์ด้านทิศใต้ เป็นสถานที่มีความสำคัญคือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๑๐.๕๐ เมตร สูง ๑๗.๘๐ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ,มณฑปรอยพระพุทธบาทสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ , สวนหินสอนธรรม สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และเป็นศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลทั่วไป

1resizeimage      resizeimage

พระพุทธปฏิมากร พระพรหมภูมิปาโล                                     มณฑปรอยพระพุทธบาท

                                    ประดิษฐาน ณ สถานพุทธาวาสยอดเขาภูสิงห์

 

3resizeimage

สวนหินสอนธรรม     จากรึกพุทธวจนะและคติธรรมลงบนแผ่น

หินศิลาขนาดใหญ่ ณ สถานพุทธาวาส

 4resizeimage

ทัศนียภาพ เมื่อมองจากสถานพุทธาวาสบริเวณลานหน้า

พระพุทธปฏิมากรไปทางทิศตะวันออก สามารถมองเห็น

ทิวทัศน์ได้กว้างไกลรอบทิศทางได้ไกลประมาณ ๑๕

กิโลเมตร

                                                                             

 5

 ศาลาลานธรรม เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมและทำวัตรสวดมนต์ของคณะสงฆ์เป็นอาคารที่สร้างให้

กลมกลืนกับธรรมชาติ

5resizeimage 6 resizeimage

อุโบสถวัดไตรภูมิ เป็นศิลปะประยุกต์ระหว่างโบราณอีสานและศิลปะสมัยใหม่อย่างลงตัว

 7resizeimage

ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิ

คลื่น FM 98.25 Mhz

คลื่นพุทธธรรม นำสังคม อุดมปัญญา เป็นที่พึ่งพาทางใจ

227025
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
110
997
225541
2507
2632
227025

Your IP: 3.89.204.127
Sun, 28 Nov 2021 11:42:07 +0000